Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2021
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZWIK   \  DANE

    Dane

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
  ADRES:
  Rosówek 16
  72-001 Kołbaskowo
  woj. zachodniopomorskie

  Telefony kontaktowe:

  1. Centrala telefoniczna 91 312 49 20
  2. Fax     91 312 49 39
  3. Oczyszczalnia ścieków 91 311 61 76

  Poczta elektroniczna:
  Sekretariat sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl

  NIP: 8513159514
  REGON: 321152170

  Dane do faktur:

  Nabywca:

  Gmina KołbaskowoKołbaskowo 106
  72-001 Kołbaskowo
  NIP: 8512908333

  Odbiorca/Płatnik:

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
  Rosówek 16
  72-001 Kołbaskowo

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-25
    opracował Administrator BIP dnia 2018-05-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rodo

  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(dalej: RODO)  informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Krzysztofa Rychel, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl

                  Celem RODO jest wprowadzenie i ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności podniesienie poziomu dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych i prywatności. Jednocześnie informujemy, że w związku z sygnalizowaną zmianą przepisów nie musicie Państwo wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

                  RODO w obecnym systemie prawnym w sposób jednoznaczny precyzuje i porządkuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych podporządkowując je poniższym regułom, które dzięki przyjętym zabezpieczeniom natury organizacyjnej i technicznej spełniamy:

  • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji i prawidłowości danych: oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa stanowiącymi podstawę do ich przetwarzania. Przetwarzamy tylko i wyłącznie dane, które są niezbędne dla załatwienia sprawy lub realizacji określonego celu, dbamy o ich prawidłowość, dlatego w trakcie kontaktu z Państwem możemy prosić o sprawdzenie i zaktualizowanie danych.
  • zasada ograniczenia celu przetwarzania: Państwa dane są przetwarzane jedynie w konkretnym, określonym i prawnie uzasadnionym celu.
  • zasada integralności i poufności danych: Przy przetwarzaniu Państwa danych zapewniamy rozwiązania, dzięki którym proces ich przetwarzania jest poufny i chroni je przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz nieuprawnionym przetwarzaniem
  • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do procesu przetwarzania Państwa danych osobowych działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

  Jednocześnie informujemy, że:

  1. W sprawach związanych z danymi osobowymi Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16, tel. 91 312 49 20,
   e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  1. Można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Zakład Wodociągów i Kanalizacji
   w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16, lub pod adresem e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;  
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

   (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu:
  1. umożliwienia zawarcia i wykonania umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków(art. 6 ust. 1 lit. b)RODO
  2. wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO
  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)RODO
  1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-25
    opracował Administrator BIP dnia 2018-05-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra