Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI   \  DEKLARACJA

    Raport o dostępności

  Raport o dostępności


  Lista załączników
  1. Raport o dostępności.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-03-30
    opracował Administrator BIP dnia 2021-03-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Deklaracja

  OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

  Status pod względem zgodności

  Status:
  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

  Treści niedostępne

  Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  b) nieproporcjonalne obciążenie:
  c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

  Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
  2020-07-16
  Metoda przygotowania oświadczenia:
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
  2020-07-016

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
  Izabela Wesołowska-Kośmider
  Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
  Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
  +48 91 312 49 20

  Postępowanie odwoławcze

  Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Wesołowska-Kośmider, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl

  Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

  Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
  Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
  Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
  https://achecker.ca/checker/index.php
  Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
  SHIFT + ALT + H - Strona główna
  SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
  Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
  brak aplikacji
  Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
  Informacje o braku dostępności cyfrowej można składać pisemnie na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie,Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod nr +48 91 312 49 20
  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

  Dostępność architektoniczna

  Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

  Budynek, w którym zlokalizowany jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie jest budynkiem parterowym. W budynku, przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest zabezpieczone barierkami. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku jest toaleta dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

  Aplikacje mobilne

  Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

  Pozostałe informacje

  Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
  — zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
  — środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
  Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
  Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
  Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-16
    opracował Administrator BIP dnia 2020-07-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra